Tolerantie van de Islam in Relatie tot Financiële Zaken

Financiën zijn de levensader van een gemeenschap en een gebied waarover vaak een strijd ontstaat tussen mensen. Eén van de aspecten van de tolerantie van de Islam in dit verband is als volgt:

 • Men moet vriendelijk zijn voor zijn broeder bij het kopen en verkopen. De Profeet s zei: “Allah zal genadig zijn tegen degene die bij het kopen en verkopen vriendelijk en gul is.” (Baihaqi)
 • Wanneer iemand niet in staat is om een lening terug te betalen, leert Allah ons om begripvol te zijn voor iemand zijn situatie. Hij, de Verhevene, zegt: “En als hij het moeilijk heeft, geef (hem) dan uitstel totdat het gemakkelijk (voor hem) is (om de schuld terug te betalen), en als jullie het schenken (als een vorm van liefdadigheid), dan is dit beter voor jullie als jullie (het maar) wisten.” [2:280]
  De Profeet s zei: “Degene die een schuld tegoed heeft van iemand en hem de tijd geeft om het af te betalen zal een grote beloning ontvangen voor elke dag die voorbij gaat.” (Ibn Majah)
 • De Islam vraagt van een persoon om genereus te zijn naar anderen. De Profeet s zei: “Er was een persoon van de vorige natie die niet veel goeds deed behalve dat hij zijn knechten naar mensen uit de gemeenschap toe te stuurde om lening terug te vragen. Toen één van hen niet in staat was om de lening terug te betalen gaf hij de opdracht aan zijn knechten om het die persoon niet moeilijk te maken.” Allah vergaf die persoon op grond van zijn vrijgevigheid. (Muslim)
 • Islam moedigt aan om zijn aankoop te heroverwegen als de verkoper spijt heeft van de verkoop. De Profeet s zei: “Degene die een gekocht goed teruggeeft aan de verkoper omdat de verkoper spijt heeft van de verkoop, Allah zal zijn fouten op de Dag der Opstanding bedekken.” (Ibn Hibban)
 • Als een verkoop wordt besproken, zal de transactie niet bindend zijn wanneer degenen die betrokken zijn bij de verkoop opstaan en weglopen van de sessie. De Profeet s zei: “De koper en verkoper hebben het recht om zich terug te trekken van de verkoop zolang ze niet van elkaar zijn gescheiden. Als zij beiden de waarheid hebben gesproken zullen zij gezegend zijn in de verkoop, en als zij gebreken hebben verborgen zal er geen zegen rusten op de verkoop.” (Bukhari)
 • Een teken van tolerantie in de Islam is het mooie systeem van erfenis. Allah, de Verhevene, zegt: “Allah beveelt jullie betreffende (het verdelen van de erfenis onder) jullie kinderen dat (het deel) van de zoon gelijk is aan het deel van twee dochters. Als er twee of meer vrouwen (d.w.z. dochters) zijn, krijgen zij tweederde van wat hij (d.w.z. de overledene) nalaat. En als er één (dochter) is, dan krijgt zij de helft. Als hij (d.w.z. de de overledene) kinderen heeft, krijgt iedere ouder (van de overledene) één zesde deel van wat hij nalaat. Als hij geen kinderen heeft en ouders (als enigen van) hem erven, dan krijgt zijn moeder één derde deel (van wat hij nalaat). Indien hij broers (of zussen) heeft, dan krijgt zijn moeder zesde deel na (het voldoen van) een legaat dat hij heeft nagelaten of een schuld. Ofwel jullie ouders ofwel jullie kinderen, jullie weten niet wie van jullie meer zal baten. Dit is vastgesteld door Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.” [4:11]

  Een teken van de Islam is dat men een gift moet doen aan degene die aanwezig zijn bij het verdelen van het geld. Allah, de Verhevene, zegt: “En wanneer de verwanten, de wezen en de behoeftigen aanwezig zijn bij het verdelen (van de erfenis), voorzie hen daarvan en spreek goede woorden tot hen.” [4:8]
 • Een persoon kan een bepaalde hoeveelheid van zijn rijkdom nalaten na zijn dood. Aamir bin Sa’d (radia Allahu anhu) zei dat de Profeet s hem kwam bezoeken in Mekka terwijl ik ziek was. Ik vertelde aan hem (de boodschapper), ‘O Boodschapper van Allah, ik wil mijn gehele bezittingen nalaten omwille van Allah. De Profeet zei, “Nee.” Aamir zei toe, “Dan de helft,” en de Profeet s zei nogmaals, “Nee.” Hij vroeg toen om een derde, en de Profeet s stemde toe maar voegde er aan toe: “Een derde mag, maar een derde is nog steeds veel. Het is beter om je erfgenamen vermogend achter te laten zodat zij niet om steun hoeven te vragen bij anderen.” (Bukhari)