Pijlers van de islam

Tolerantie van de Islam in het gebed

Gebeden zijn de schakel tussen een persoon en God. Een persoon die bidt tot God en smeekt om Zijn genade en vergeving. Het gebed is niet alleen een daad van aanbidding, maar heeft ook een sociale functie; Moslims van een gehele gemeenschap moeten samenkomen om het gebed uit te voeren in de moskee. De Profeet zei: “Inderdaad de eerste daad waarover een slaaf verantwoording moet afleggen op de Dag der Opstanding is zijn Gebed. Als het compleet is, is hij succesvol en veilig, maar als het niet volledig is dan heeft hij gefaald en verloren. Als de verplichte gebeden niet volledig zijn, zal de Heer, de Almachtige en Sublieme zeggen: ‘Kijk of er vrijwillige gebeden zijn uitgevoerd door mijn aanbidder!’ Op deze manier zal het tekort aan verplichte gebeden worden opgevuld. Vervolgens zullen alle daden worden behandeld op deze manier.” (Tirmidhī)

 • Van een mens wordt verwacht dat hij zijn best doet bij het uitvoeren van zijn gebeden.
 • Het gebed wordt in veel verschillende posities uitgevoerd, rekening houdend met ieders conditie. Allah, de Verhevene, zegt: “And if you fear [an enemy, then pray] on foot or riding. But when you are secure, “En als jullie (een vijand) vrezen, (verricht het gebed dan) lopend of rijdend. En wanneer jullie in veiligheid verkeren, gedenk Allah dan op de manier waarop Hij jullie (datgene) heeft onderwezen wat jullie (voorheen) niet wisten.” [2:239]
 • Wanneer een persoon reist, mogen vier gebedseenheden ingekort worden tot twee gebedseenheden en mogen gebeden worden gecombineerd.
 • Wanneer iemand ziek is of wanneer er een heftige regenbui is mogen de gebeden ook worden gecombineerd.

 • De gebeden hebben elk een begin- en eindtijd. De Profeet s zei: “De Engel Jibreel leidde mij in het gebed in het Huis (de Ka’bah). Hij (Jibreel) bad het middaggebed met mij toen de zon de meridiaan had gepasseerd tot de omvang van de riem van een sandaal. Hij bad het namiddaggebed met mij toen de schaduw van alles zo lang was als hij zelf. Hij bad het zonsondergang gebed met mij op het moment dat gelijk is aan wanneer iemand die aan het vasten is zijn vasten verbreekt. Hij bad het nachtgebed met mij toen de schemering was afgelopen. Tot slot, bad hij het ochtend gebed met mij wanneer voedsel en drinken verboden werd voor degene die wilde vasten. De volgende dag, bad hij het middaggebed met mij toen zijn schaduw zolang was als hij zelf. Hij bad het namiddaggebed met mij wanneer zijn schaduw twee keer zolang was als hijzelf. Hij bad het zonsonderganggebed op het moment dat degene die aan het vasten waren hun vasten mochten verbreken. Hij bad het nachtgebed met mij toen twee derde van de nacht voorbij was. Tot slot, bad hij het ochtendgebed met mij toen er een behoorlijk hoeveelheid licht was. Hij draaide zich om naar mij en zei: “Mohammed s dit is de tijd geobserveerd door de Profeten voor jou, en de tijd is ergens tussen deze twee tijden.”
  Wanneer een persoon twijfelt of hij iets heeft toegevoegd of vergeten is tijdens zijn gebed, mag hij verder gaan met waar hij zeker van is en aan het eind van het gebed twee extra buigingen maken. De Profeet s zei: “Wanneer iemand van jullie twijfelt over zijn gebed en hij weet niet of hij drie of vier rak’ahs heeft gebeden, moet hij zijn twijfel aan de kant schuiven en zijn gebed bouwen op waar hij zeker van is. Vervolgens maak je twee buigingen alvorens de begroetingen. Als hij vijf rak’ahs heeft gebeden, zullen zij zijn gebed een even aantal voor hem maken en als hij precies vier rak’ahs heeft gebeden zal het een vernedering zijn voor de duivel.” (Muslim)

 • Wanneer men de richting van de Ka’bah niet weet, mogen zij het gebed richten naar het punt waar zij denken waar de Ka’bah is. Allah zegt: “En aan Allah behoort het oosten en het westen toe. Waarheen jullie je ook wenden daar is het Gezicht van Allah. Voorwaar, Allah is Alomvattend, Alwetend.” [2:115]
 • Het is verboden voor een Imam 4 om de gebeden uit te breiden en te verlengen wanneer hij in een gemeenschap is. Abu Hurairah (radia Allahu anhu) zei; wanneer de Profeet s de gebeden uitvoerde korte hij ze in. Hij d zei: “Als één van jullie bidt, laat hem dan de gebeden verkorten vanwege de zwakke, de zieke en de oude. Wanneer men voor zichzelf bidt laat hem de gebeden verlengen als hij wilt. (Bukhari)

Tolerantie van de Islam in Zakaat

 • Een van de wijsheden achter de plicht van Zakaat 5 voor de Moslims is om armoede uit de Islamitische samenleving te verwijderen en om criminele activiteiten te voorkomen. Criminele activiteiten kunnen stijgen als gevolg van een toename van de armoede binnen een samenleving.
 • Eén van de tekenen van tolerantie van Zakaat is dat het gegeven moet worden van iemand zijn gemiddelde bezit, niet de meest waardevol of minst waardevol. De Profeet s waarschuwde zijn metgezel (radia Allahu anhu) Muadh (radia Allahu anhu) door te zeggen: “Neem niet het meest waardevolle van hun rijkdom als Zakaat.” (Muslim)

  Het bedrag dat men moet betalen is erg laag. Het moet één keer per jaar betaald worden indien aan de minimale eis is voldaan. Als iemand minder heeft dan het vereiste, is hij niet verplicht om te betalen.

 • Een Imam is iemand die de groep leidt in het in het gebed. 5 Zakaat is een verplicht aalmoes die een Moslim geeft. Er zijn voorwaarden voor deze verplichting, namelijk het gemiddelde bedrag van wat iemand heeft gespaard over één jaar.
 • Het fluctueert na iemand zijn inspanning. Om dit te begrijpen noemen we het volgende voorbeeld. Een boer die een boomgaard heeft vol fruit of iets dergelijks. Uit liefdadigheid is hij verplicht om 10 % af te staan maar, als hij de boomgaard zelf bewaterd hoeft hij slechts 5% af te geven.
 • Als iemand geen Zakaat kan betalen, is het niet langer een plicht voor hem. De Profeet s zei: “Alleen degene die in staat is om te betalen, betaalt de Zakaat.” Allah, de Verhevene, zegt: “De liefdadigheid (armenbelasting) is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen aan wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van de Jihad), en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.” [9:60]
 • Wanneer iemand Zakaat betaalt, verliest hij er niks door, maar wint in de ogen van God. Allah, de Verhevene, zegt: “Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren, en verricht smeekbeden voor hen (opdat Allah hen zal vergeven). Voorwaar, jouw smeekbeden zijn een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend.” [9:103]

Tolerantie in termen van Vasten

 • Wanneer men aan het vasten is, voel je de moeilijkheden die gedragen worden door de minder bedeelde broeders en zusters over de hele wereld. Het is ook een vorm van Jihad waarin men er naar streeft om Allah te behagen.
 • Het is te danken aan de Barmhartigheid van God dat het slechts één keer per jaar een maand lang verplicht is om te vasten. Allah zegt: “De maand Ramadan is het (d.w.z de maand) waarin de Koran werd neergezonden als Leiding voor de mensen en (de Verzen daarvan dienen) als duidelijke Bewijzen voor de Leiding en het Onderscheid (tussen het goede en het slechte). Wie van jullie de maand meemaakt, laat hem dan vasten.” [2:185]
 • De tijd voor het vasten is vastgesteld. Het wordt niet tijdens de nacht voorgezet. Vasten wordt alleen gedurende de dag gedaan. Allah zegt: “Het is voor jullie toegestaan om in de nacht(en) van het vasten geslachtsgemeenschap met jullie vrouwen te hebben. Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. Allah wist dat jullie jezelf bedrogen. Hij aanvaardde jullie berouw en Hij vergaf jullie. Daarom mogen jullie nu geslachtgemeenschap met hen hebben. En streef naar dat wat Allah voor jullie heeft voorbeschikt (d.w.z. jullie nageslacht). En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht). Voltooi vervolgens het vasten tot aan het vallen van de avond (d.w.z. tot aan zonsondergang). En heb geen geslachtsgemeenschap met hen terwijl jullie de I’tikaaf (houdt in dat je jezelf in een moskee terugtrekt voor het verrichten van gebeden en smeekbeden en om de wereldse bezigheden achter je te laten) in de moskeeën verrichten. Dit zijn de Grenzen van Allah, nader deze daarom niet. Zo maakt Allah Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij (Allah) zullen vrezen.” [2:187]
 • Het is onwettig voor iemand om gedurende de dag en nacht, zonder het vasten te verbreken, continu te vasten. De Profeet s verbood dit door te zeggen: “Er is geen constante vasten in de Islam”. (Ibn Hiban)
 • De beloning van het vasten is heel groot in de ogen van Allah. De Boodschapper van Allah y zegt: “Allah zei, ‘Alle daden van de zonen van Adam zijn voor hen, behalve het vasten, die is voor mij, en ik zal er een beloning voorgeven.’ Vasten is als een schild of bescherming tegen het vuur en het plegen van zonden. Als iemand van jullie aan het vasten is, moet hij ruzie voorkomen en mag hij geen seksuele betrekkingen hebben met zijn vrouw. Als iemand de strijd met hem wil aangegaan of ruzie met hem zoekt, moet hij zeggen: ‘Ik ben aan het vasten.’ Bij Hem, in Wiens handen mijn ziel is, is de onaangename geur uit de mond van een vastende persoon beter dan de geur van muskus. Er zijn twee plezierige momenten voor een vastend persoon, één op het tijdstip van het verbreken van het vasten, en de andere op het moment dat hij zijn Heer zal ontmoeten; dan zal hij blij zijn met zijn gevaste dagen.” (Bukhari)
 • Het is toegestaan voor degene die ziek of aan het reizen is om het vasten te verbreken. Allah, de Verhevene, zegt: “En wie ziek of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen). Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie. En opdat jullie het aantal zullen voltooien en opdat jullie Allah zijn Grootheid prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft een opdat jullie dankbaar zullen zijn.” [2:185]
  Het is verboden voor iemand om zichzelf met meer te belasten dan hij kan dragen. Jabir bin Abdullah (radia Allahu anhu) zei: “De Boodschapper van Allah y was aan het reizen en hij zag een man met daar omheen een groep mannen. De Profeet s vroeg, “Wat is er mis met hem?” Zij antwoordde hem, “Hij is aan het vasten.” De Profeet s zei: “Het is geen vroomheid voor iemand om te vasten wanneer hij aan het reizen is.” (Bukhari)
 • Wanneer een vrouw zwanger is of haar pasgeboren kind verzorgt en zij bang is dat het vasten haar of de baby zal schaden, is het toegestaan voor haar om het vasten te verbreken. Zij zal daarna de dagen moeten inhalen wanneer zij hier weer toe in staat is. Dit geldt ook voor een oud persoon. Hij mag zijn vasten verbreken en een arme persoon voeden voor elke dag dat hij gemist heeft. Allah, de Verhevene, zegt: “Allah belast geen ziel boven haar vermogen.” [2:286]

  Degene die eet of drinkt uit vergeetachtigheid, verstrooidheid of onder dwang, zijn vasten zal niet verbroken zijn. De Profeet s zei: “Wie is vergeten dat hij aan het vasten is en eet of drinkt, laat hem zijn vasten voltooien want Allah heeft die persoon met voedsel of drinken gezegend” (Bukhari)

Tolerantie in Hadj

 • Eén van de doelen van de Hadj is om het geloof in de eenheid van Allah hoog te houden. Wij herhalen tijdens de Hadj: “Lab’baika Al’laahuma Lab’baik,” wat betekent: O Allah, wij zijn naar deze plek gekomen alleen maar om gehoor te geven aan uw oproep zodat u tevreden met ons zult zijn. U bent de enige die het verdient om aanbeden te worden. In de Islam is er geen verschil tussen personen of ze nu rijk en nobel zijn of arm en verachtelijk.
 • Het is verplicht voor elke moslim om de Hadj één keer in zijn leven te doen. Het is een zeer moeilijke taak, en als het jaarlijkse verplichting was geweest dan zouden wij niet slagen voor deze moeilijke taak. De Profeet vzmh, zei: “O mensen, Allah heeft de Hadj verplicht gesteld voor u; dus voer de Hadj uit. Waarop een persoon zei: Boodschapper van Allah, dient het elke jaar uitgevoerd te worden? Hij (de Heilige Profeet) bleef stil en herhaalde (deze woorden) drie keer. Waarna de Profeet zei: Als ik zou zeggen: ‘Ja’ dan zou het een verlichting worden om de Hadj elk jaar te verrichten, maar misschien slaag je er niet in om je daar aan te houden.” Toen zei hij: “Wees tevreden met wat ik heb achter gelaten voor jullie. Degene die voor jullie waren zijn verwoest als gevolg van overmatig vragen stellen en hun verzet tegen de apostelen. Dus wanneer ik jullie opdraag om iets te doen, doe het dan zoveel als in jullie vermogen ligt en als ik jullie iets verbied om iets te doen, neem er dan afstand van.” (Muslim)
 • Wanneer men niet in staat is om deze pilaar van de Islam uit te voeren, is het niet te verwijten aan hem. Het onvermogen gaat terug naar twee zaken; het financiële en het fysieke vermogen. Als een persoon de financiële middelen niet heeft, dan is het niet nodig voor hem om de bedevaart naar Mekka te volbrengen. Wanneer een persoon niet over de fysieke maar wel de financiële middelen beschikt, is hij niet verplicht om de Hadj zelf uit te voeren. In dit geval kan iemand anders de Hadj namens hem volbrengen en dit zal voldoende moeten zijn. Allah, de Verhevene, zegt: “Hadj is in de bekende maanden. Wie van plan is om hierin de hadj te verrichten, moet tijdens de hadj geen geslachtsgemeenschap hebben, noch een zonde begaan, noch twistgesprekken voeren. En wat jullie ook aan goeds doen, Allah weet het. En neem proviand mee, en waarlijk, de beste proviand is godsvrucht. Vrees daarom Mij, o bezitters van verstand.” [2:197]
 • Allah heeft de gelovige ook de keuze gegeven om te kiezen uit drie van de rituelen die worden uitgevoerd tijdens de Hadj. Hoewel de Profeet s een specifieke vorm deed, zijn we niet verplicht om deze precies na te doen. We mogen de andere twee vormen ook kiezen. Je kunt het beste kijken naar wat bij jou conditie past en wat je het meest prettig vind.
 • Als iemand iets doet wat negatieve invloed heeft op zijn Hadj, kan hij dit goed maken door middel van kleine offers, zoals vermeld door Allah. Hij, de Verhevene, zegt: “En voltooid de hadj en Oemrah (dit is de kleine hadj) voor Allah. Maar als jullie verhinderd worden, (slacht) dan een offerdier dat jullie je kunnen veroorloven en scheer jullie hoofden niet, totdat het offerdier zijn plaats bereikt. En wie van jullie ziek is of een aandoening aan zijn hoofd heeft (wat het scheren noodzakelijk maakt), dient het af te kopen door te vasten of liefdadigheid uit te geven of door een offerdier te slachten, als jullie vervolgens in veiligheid zijn. En (degene die) de Oemrah in de maand van de Hadj verricht, tot (aan het verrichten van) de Hadj, laat hem een offerdier slachten dat hij zich kan veroorloven, dan dient hij de vasten: drie dagen gedurende de Hadj en zeven dagen na zijn terugkeer, dat zijn tien dagen bij elkaar. Dit is voor degene van wie zijn familie niet aanwezig is in de al-Masdjid ul-Haraam (de gewijde moskee in Mekka). En vrees Allah en weet dat Allah Hard is in de bestraffing.” [2:196]

  Als men vreest dat hij niet in staat zal zijn om de Pelgrimstocht van de Hadj te voltooien, kan hij dit in een bepaling laten opnemen voorafgaand aan de start van het Hadj ritueel. Als het aan de orde komt kan hij de tocht afbreken zonder boete.

  Het uitvoeren van de Hadj zorgt er voor dat de zonden van iemand worden vergeven. De Profeet vzmh zei: “Wie de Hadj uitvoert en geen seksuele betrekkingen heeft met zijn vrouw, noch een zonde pleegt of onterecht twist (tijdens de Hadj), keert terug van de Hadj als puur en vrij van zonden als op de dag waarop hij werd geboren.” (Al Bukhari)