Религията при Аллах е Исляма

Религията с която Аллах изпрати всички Пратеници и пророци от Адем, мир нему, до последния Пратеник и пророк е Исляма. Това е религията, която Аллах одобри за хората и джиновете и тя е валидна до настъпването на края на този свят, когато Аллах ще прибере всичко, което е на земята и няма да остане ни една жива твар. Всевишния Аллах казва: „Ислямът е религията при Аллах.“ (Али Имран:19)

Стълбовете на исляма

Наистина всички богослужения (ибадети) в Исляма- и задължителните и допълнителните- са базирани на принципа на толерантността и улеснението. Това е така, защото Аллах отличи тази последна религия с това да може всеки един мюсюлманин според възможностите си да се наслади на богослуженията и да не бъде лишен от сладостта на монолога с Аллах и чувствата на спокойствие и щастие от изпълнението на богослуженията.

Прочетете още +

Толерантност При Наказание

Както в останалите религии, така и в Исляма има наказания и съдебни присъди, чрез които се залага мир, сигурност и спокойствие сред обществото. Също така чрез тях се възпрепятства разпространението на престъпленията, убийствата и се запазват семействата и богатствата на хората, възпирайки бандитите и грижейки се за всеки един индивид. Затова виждаме, че Исляма е поставил за всяко престъпление, подходящо наказание, което е степенувано с него.

Прочетете още +

Това е религията, която Аллах одобри за хората и джиновете и тя е валидна до настъпването на края на този свят, когато Аллах ще прибере всичко. Всевишния Аллах казва:

„Ислямът е религията при Аллах.“ (Али Имран:19)
  • Редно е човека да знае, че вратата на опрощението в Исляма е отворена по всяко време и във всяко положение, докато настъпи смъртта му. Също е редно да знае, че за тази врата няма определено място или време. Всевишния Аллах казва: „Аллах приема покаянието на онези, които правят зло в неведение, после скоро се покайват. На тези Аллах приема покаянието. Аллах е всезнаещ, премъдър. И не е покаянието за онези, които правят злини, а щом дойде при някого от тях смъртта, казва: “Сега се покаях.” нито за онези, които умират неверници. За тях Ние сме приготвили болезнено мъчение.“ (Сура Ен-Ниса: 17-18) И Пратеника /Аллах да го благослови и с мир да го дари/ казва: „Всемогъщия и Велик Аллах приема покаянието на раба, докато душата му не достигне гърлото.“ (Сахих Ель- Джамиа: 1903- сахих)
  • От друга страна според Исляма не е редно човек да се отчайва и да губи надежда за милостта на Аллах, независимо от извършените грехове и тяхната многобройност, защото тази религия затвори вратата водеща към тези качества и поясни, че това дело е от делата на неверниците. Всевишния Аллах казва: „и не губете надежда за милостта на Аллах! Само невярващите хора губят надежда за милостта на Аллах.” (Юсуф: 87)
  • Това е така, защото опрощението се постига с благодатта на Аллах, разкаянието и търсенето на опрощение както се пояснява в думите на Пратеника /Аллах да го благослови и с мир да го дари/: „Кълна се в Онзи, в чиято ръка е моята душа, ако вие не вършехте грехове, Аллах щеше да ви унищожи и да създаде други създания, които да грешат и да търсят опрощение от Него за да им опрости.“ (Муслим)