Улесненията на Исляма касаещи образованието

Подходът, който е възприет в Исляма относно образованието и науката е базиран на доброта и нежност. Този подход е далеч от отвръщението и отчуждението. Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари y, казва: „Аллах не ме изпрати да затруднявам и да бъда строг, но ме изпрати да бъда учител и да улеснявам.“ (Муслим: 1478)

  • Подхода в Исляма при поучение на останалите, е подхода, който беше при Пратеника y, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Този подход беше базиран на любов към човека и човечеството, нежност, доброта и обич при представяне на информацията. Пример за това е подхода му, когато дойде при него един младеж, който желаеше да извърши прелюбодеяние и потърси позволение за това дело. Тогава Пратеника y, Аллах да го благослови и с мир да го дари, му каза: ,,Одобряваш ли това за Майка си?“ Младежа казал: „Не, кълна се в Аллах. Аллах да ме направи аз да съм твоя откуп.“ Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: Нито хората одобряват това за майките си. Одобряваш ли това за дъщеря си?“ Отговори: „Не, кълна се в Аллах о, Пратенико на Аллах. Аллах да ме направи аз да съм твоя откуп.“ “ Пратеника y, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „Нито хората одобряват това за дъщерите си. Одобряваш ли това за сестра си?“ Отговори: „Не, кълна се в Аллах о, Пратенико. Аллах да ме направи аз да съм твоя откуп.“ Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „Нито хората одобряват това за вуйните си.“ След това той, Аллах да го благослови и с мир да го дари, постави ръката си върху главата му и каза: „О, Аллах! Опрости греховете му, пречисти сърцето му и опази целомъдрието му. (Ес- Сахиха: 370, сахих)
  • Подхода на Исляма при обучението е базиран на улеснение за желаещите да го последват. Този подход е прокаран от Пратеника y, Аллах да го благослови и с мир да го дари, още преди повече от 1400 години, когато дойде един бедуин влезна в джамията и се изпика вътре в нея. Сподвижниците казаха: „Не го прави... не го прави...“ А Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, им каза: „Оставете го, не го прекъсвайте.“ След като бедуина приключи Пратеника y го извика и му каза: „Наистина в джамиите не е редно да се ходи по нужда и да се замърсяват.“ -Или както се споменава в друго предание, че те са за да се чете Коран и да се споменава Аллах в тях.- След това Пратеника y, Аллах да го благослови и с мир да го дари, поиска да му бъде донесена една кофа с вода и я изсипа на мястото, на което се беше изпикал.“ (Бухари и Муслим)

    Ето това са улеснението и толерантността на Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Той нито порица младежа желаещ да извърши прелюбодеяние, нито го наказа, макар това да е огромен грях според Исляма. Дори в другия случай с невежия бедуин, който се изпика насред едно от най-превъзходните места на земята- джамията на Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, той нито го порица, нито го навика. Именно това е нежния подход, който води до улеснението и толерантността към всеки един при наставлението, поучението и образоването му.