Толерантност при пречистване

AНаистина всички богослужения (ибадети) в Исляма- и задължителните и допълнителните- са базирани на принципа на толерантността и улеснението. Това е така, защото Аллах отличи тази последна религия с това да може всеки един мюсюлманин според възможностите си да се наслади на богослуженията и да не бъде лишен от сладостта на монолога с Аллах и чувствата на спокойствие и щастие от изпълнението на богослуженията. Всевишния Аллах казва: „онези, които вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах. О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват.“ (Сура Ер- Раад: 28)

Затова тази религия не е възложила на човека нещо, което е над възможностите му. Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва: „За вас е задължение да извършите това, което можете според възможностите си. Наистина Аллах не се отекчава, та да се отекчавате.“ (Бухари)

 • От толерантността и улесненията по отношение на богослуженията са следните примери:


  Всички повели и богослужения в Исляма са съобразени с човешката природа и човешките способности. А на тези природа и способности не се възлага повече от колкото могат да понесат, затова в Исляма няма повеля, която да противоречи на тази природа. Нещо повече, Исляма не подкрепя мюсюлманина, който сам на себе си възлага нещо, което не може да понесе, дори това да е богослужение (ибадет). Предава се от Енес /Аллах да е доволен от него/, че пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, видял един възрастен човек да се опира на синовете си по време на ходете. Тогава казал: „Какво е положението на този човек?“ Отговорили: „Дал е обет на Аллах, че ще ходи.“ Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казал: „Аллах няма нужда от самонаказанието на този човек.“ и му заповяда да се качи на животно.“ (Бухари)
 • Аллах въздава на мюсюлманина, когато е извинен поради болест, пътуване и т.н.същата награда, каквато той е придобивал чрез делата си, когато е бил здрав или в къщи. Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва: „Когато един раб боледува или пътува, на него му се записва същата награда (севап), като тази която е придобивал чрез праведни дела, когато не е бил пътник или болен.“ (Бухари)
  Нещо повече, дори Исляма направи улеснения за раба относно богослуженията.Това което подобава на мюсюлманина е да се придържа към тези улеснения, за да спечели чрез тях награда при Аллах. Затова Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва: „Аллах обича да дава улеснения, така както обича да дава неотменни повели.“ (Сахих Ель-Джамиа: 1885)
 • Повелите, богослуженията и основите в Исляма биват намалени или дори отпадат в някои случаи:

Толерантността и улесненията на Исляма относно чистотата:

Чистотата в Исляма е задължение и на нея се базира валидността на голяма част от богослуженията. И имайки впредвид, че основното нещо за почистване в религията е водата, която се използва при абдеста и къпането- гусул, а те са в основата при един човек за да му бъде правилно богослужението (ибадета)- като петкратния намаз, допълнителните намази, петъчния намаз, байрямските намази и др.- понякога се достига до затруднение и отекчение от изпълнението на ибадетите, заради липсата на вода или невъзможността да бъде използвана. Затова в такива случаи Аллах е дал улеснения, към които Той обича да пристъпваме при нужда.

От примерите за толерантността и улесненията на Исляма относно чистотата са следните:

 • В основата си всяка вода е чиста, когато не е променен цвета, мириса или вкуса ѝ. Това правило е заложено в Исляма за да се премахне трудността от мюсюлманина. Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва: „Наистина водата не я замърсява нищо.“ (Бел. на преводача: „Значението на хадиса е,че в основата си всяка вода е чиста и нищо не я замърсява, докато не се промени едно от трите качества цвят, мирис и вкус и нямаме явен довод, че тя е замърсена.“)
 • Слюнката от животните, които се считат за чисти според религията се счита за чиста, а оттам се позволява на мюсюлманина да пие от съда от който е пило това животно и да се мие с тази вода. Предава се от Кебше бинт Кеаб, че Ебу Катаде е влезнал при нея и тя му сипала вода за абдест в един съд. Изведнъж дошла една котка при съда за да пие от него, а Ебу Катаде наклонил съда, за да я улесни. Тогава Кебше казала: „Той ме видя, че гледам към него!!! И каза:“ „Нима се учудваш от това, племенничко моя.“ Казах: „Да.“ А той отговори: „Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва: „Котката не е мръсна, тя е от животните, които живеят с вас и се движат около вас.“ (Ебу Давуд)
 • При липсата на вода или неспособността за използването ѝ, като при болест, рана, страх от гибел поради много студено време или опасения, че няма да стигне за пиене и т.н., се позволява тейеммума, който замества абдеста. По този начин позволявайки тейеммума с пръст и правейки го заместител на водата Аллах улеснява Неговите раби. Той казва: „И ако сте омърсени, почистете се; и ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте с нея лицата и ръцете си. Аллах не иска да ви притесни, а иска да ви пречисти и да изпълни Своята благодат към вас. Дано сте признателни! (Сура Ен-Ниса: 6) В друго знамение казва: „И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте лицата и ръцете си. Аллах е извиняващ, опрощаващ. (Сура Ен-Ниса: 43)
 • В Исляма се позволява да се обтрива върху мести (обувки от кожа), чалма, бинт или гипс, без да бъдат сваляни, като за това има определени условия. Позволява се с цел да не бъде затрудняван човека със свалянето и обличането на тези неща, особено в студено време. Предава се от бащата на Дже‘афер бин Амир, че е казал: „Видях Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да извършва измиването-абдест и да обтрива с ръка върху обувките си и чалмата си.“ (Ебу Давуд)
  Като разгледаме повелите в Исляма ще забележим, че той строго порицава затрудняването на хората, ограничаването им и премахване на улесненията за тях. Джабир, Аллах да се смили над него, казва: „Аз и още няколко човека излезнахме на път и изведнъж падна един камък на главата на един от нас. Този камък му направи рана на главата. След това този човек стана джунуб 1 и попита: „Как мислите, имам ли основание да взема тейеммум в моя случай?“ Отговориха: „Не намираме извинение за теб, ти можеш да се изкъпеш с вода.“ Този човек се изкъпа и умря. Когато пристигнахме при Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, той беше известен за станалото и каза: „Убили са го, Аллах да ги погуби (т.е. заради това, че са дали отговор без знание, Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, ги порицава с тези думи). Защо не питат след като не знаят?! Наистина изцелението за невежеството е питането. За него беше достатъчно да вземе тейеммум и да отслужи намаза или да направи компрес с парче плат над раната, след това да обтрие над компреса с ръка, а останалата част от тялото да измие с вода.“ (Сахих Ель-Джамиа: 4363)
 • Според Исляма земята (пръста) е чиста, и мюсюлманина може да изпълнява богослуженията си на всяко едно земно кътче- с изключение на гробищата, тоалетните и баните- с единственото условие да не се вижда явно, че на земята има мръсотия. Ето така Исляма не направи изпълнението на молитвата-намаз да бъде само в определени места като манастирите и църквите, за да не попадне мюсюлманина в трудност и невъзможност относно изпълнението на богослуженията си. Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, казва: „...за мен е направена земята да е добра, чиста и джамия, затова когато един човек го достигне времето за молитвата- намаз, нека да я отслужи на мястото на което се намира.“
 • От улесненията на Исляма е,че когато има мръсотия на земята (върху пръста), тя се почиства с лекота и без никакви усилия. Това улеснение се споменава в разказа за бедуина, който дойде влезна в джамията на Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и се изпика в нея. В този момент сподвижниците наскачаха и започнаха да го навикват, а Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, им каза: „Оставете го и изсипете върху мястото с урината една кофа с вода. Наистина вие сте изпратени да улеснявате, а не сте изпратени да затруднявате.“ (Бухари)
 • От улесненията на Исляма касаещи чистотата е, че направи урината, изпражненията и кръвта (освен пролятата кръв) на животните позволени за ядене да бъдат чисти. По този начин те според Исляма не замърсяват дрехите и мястото, като единствено изключение са само оборите на камилите. Предава се от Джабир ибн Семурах, че един човек попитал Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари, дали да извърши отново обредното измиване- абдест след като се е хранил с овче месо, а той отговори: „Ако желаеш направи нов абдест, и ако желаеш не прави нов абдест.“ След това попита: „Да извършвам ли абдест след като съм се хранил с камилско месо? Отговори: „Да, извърши ново измиване- абдест след яденето на камилското месо.“ След това попита: „Да отслужвам ли намаз в кошарите за овце?“ Отговори: „Да.“ И попита: „Да отслужвам ли намаз в кошарите на камилите?“ Отговори: „Не.“ (Муслим)